Az Európai Tanács 2006. szeptemberében elfogadta a Bizottság talajvédelemről szóló tematikus stratégiáját (COM(2006) 231). A stratégia célja a talaj védelmének és fenntartható használatának biztosítása, a további talajromlás megelőzése, a talaj funkcióinak és a leromlott talaj minőségének helyreállításával. Az Európai Bizottság 2006-ban javaslatot terjesztett elő egy olyan talajvédelmi keretirányelvre (COM(2006) 232), amely a talajromlás országhatárokon átnyúló természetét is figyelembe veszi. Az Európai Parlament a javaslat első olvasatát 2007. novemberében csaknem kétharmados többséggel elfogadta.

A 2010. márciusi Környezetvédelmi Tanácson a tagállamok egy kisebbségben lévő csoportja a szubszidiaritásra, a túlzott költségekre és az adminisztratív terhekre hivatkozva megakadályozta a további előrelépést.

Azóta a Tanács nem tett további lépéseket e téren. Így a javaslat a Tanácsnál maradt. Az európai talajromlás folytatódása miatt, illetve az uniós szabályozás hiányában fontos, hogy az Unió javítsa a talajjal kapcsolatos problémák kezelésének módját.

A csatolt dokumentum, az alábbi források alapján, összefoglalja a talajvédelmi stratégia kapcsán a 2012. április 2-ig tett azon EU szintű szakmai és szakpolitikai tevékenységeket és lépéseket, melyek rámutatnak az egységes EU talajvédelmi keretirányelv szükségességére.

Source

EC DG Environment ENV.D.1 - Protection of Water Resources (2012) A blueprint to safeguard Europe's water resources. Consultation document. (Európai vízkincs megőrzésére irányuló terv) http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm, http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/blueprint.pdf

COM(2006) 231 A Bizottság közleménye a tanácsnak, az európai parlamentnek, az európai gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók bizottságának. A talajvédelemről szóló tematikus stratégia. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0231:FIN:HU:PDF

COM(2006) 232 Javaslat: Az európai parlament és a tanács irányelve a talajvédelem kereteinek meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK irányelv módosításáról.                  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0232:FIN:HU:PDF

COM(2011) 244 A Bizottság közleménye az európai parlamentnek, a Tanácsnak, a gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók Bizottságának életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/comm_2011_244/1_HU_ACT_part1_v2.pdf

COM(2012) 46: Report on the implementation of the Soil Thematic Strategy and ongoing activities. Beszámoló a talajvédelemről szóló tematikus stratégia végrehajtása és a folyamatban lévő tevékenységekről http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/COM%282012%2946_HU.pdf

85/337/EGK irányelv A tanács irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985L0337:20090625:HU:PDF

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lelmez%C3%A9s%C3%BCgyi_%C3%A9s_Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi_Vil%C3%A1gszervezet

GMES Global Monitoring for Environment and Security (European Programme for the establishment of a European capacity for Earth Observation) http://www.gmes.info/

JRC, EEA (2012) The state of soil in Europe. JRC Reference Reports, (EC) http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf