Vegyi anyagok

Vegyi anyagok

Szerző:
Gruiz Katalin

A "Vegyi anyag" kifejezés magában foglalja mind az elemeket, mind pedig a vegyületeket. Az "Alapismeretek" mátrix  "Vegyi anyagok" oszlopa  a környezettudomány és a környezeti kockázatmenedzsment szempontjait figyelembe véve adja meg a vegyi anyagok fajtáit, szerepét, használatát,  jellemzőit, veszélyeit, a potenciális károkat és környezeti kockázatuk csökkentését.

A vegyi anyagokkal kiemelten foglalkozunk a KÖRINFO adatbázisban, hiszen a vegyi anyagok gyártása, kontrollálatlan használata, a környezetbe kikerülése jelenti az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb veszélyt a Föld ökoszisztémájára és az emberre egyaránt.

Vegyi anyagok alatt a vegyi úton előállított vagy átalakított anyagot értjük, melyet kémiai sajátságai miatt gyártunk és használunk fel. Lehet elem vagy vegyület, szerves vagy szervetlen, természetes vagy természetidegen (xenobiotikum), természetből nyert és átalakított vagy szintetikusan előállított vegyi anyag.

Leggyakoribb vegyi anyagok: fémek, üzemanyagok, gyógyszerek, finomvegyszerek, növényvédőszerek, oldószerek. A vegyi anyagok fokozódó mértékű gyártása és felhasználása egyre nagyobb vegyi anyag mennyiség környezetbe kerülését eredményezi, így mára ez az egyik legsúlyosabb globális környezeti problémává vált.

A vegyi anyag fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapvetően meghatározzák a környezetben való viselkedését, pl. terjedését és hatását. A vegyi anyagok környezet szempontjából legfontosabb tulajdonságai: illékonyság, oldhatóság, abszorbeálódóképesség (oktanol-víz megoszlási hányados, szilárd-folyadék megoszlási hányados), biodegradálhatóság, bioakkumulációra való hajlam, ökoszisztémára és emberre gyakorolt káros hatások: akut és krónikus toxicitás, mutagenitás, karcinogenitás, teratogenitás, reprotoxicitás. A vegyi anyag veszélyessége fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaival összefüggő sajátság. A vegyi anyag környezeti kockázata veszélyességéből és a környezettel való kölcsönhatásából adódik, nagysága a vegyi anyag környezeti koncentrációjának és az ártalmatlan koncentrációnak a hányadosa. A környezetbe kikerült veszélyes vegyi anyag a szennyezőanyag.

A vegyi anyagok egységes európai szabályozása a REACH törvényhez kötődik. A vegyi anyagokra vonatkozó alapismeretek ennek a törvénynek a megértését, értelmezhetőségét támasztják alá, gyakran hivatkozunk a törvényre, osztályozunk, vizsgálódunk a törvény szellemében.