Réz(I)-oxid

Réz(I)-oxid

Kép forrása: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CopperIoxide.jpg
Leírás szerzője: 
Szabó Tamás
Réz(I)-oxid

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA  

Név

IUPAC név 

Réz(I)-oxid,  Cuprous oxide, Dicopper oxide, Cuprite
Red copper oxide
Copper(I) oxide

Vegyületcsoport 

Átmeneti fém oxidja, szervetlen réz

CAS szám 

1317-39-1 

Molekulaképlet 

Cu2O

Megjelenés 

sárga/vörös por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK 

Alkalmazás,
felhasználási terület

biolerakódás-gátló (antifouling) hatású,

a réz(I)-oxid keletkezése az alapja a Fehling-próbának és a Benedict-tesztnek redukáló cukrok kimutatásánál,

alkalmazzák félvezetőiparban, félvezető optikában, korábban (szilícium alapú diódák előtt) egyenirányítók előállításához,

pigmentként,

fungicidként

Elsődleges hatás

Bizonyos koncentráció felett toxikus (hatása a réz ionoktól származik, ennek leírását lásd a ‘Réz’ címszónál.

A szervi rézmérgezés tünetei: hajszálér-károsodás, fejfájás, hidegverejték, gyenge pulzus, valamint vese- és

májkárosodás, a központi idegrendszer izgalmi állapotba kerülése, amelyet depresszió, sárgaság, görcsök, bénulás és kóma követ.  (2)

Mellékhatások

A krónikus rézmérgezés jellegzetes tünetei: májzsugorodás, agykárosodás és elvelőtlenedés, veseelégtelenség és rézlerakódás a szaruhártyában, amire példa az embernél a Wilsonbetegség. Vizsgálatok szerint a rézmérgezés hemolitikus anémiát okozott és gyorsítja az érelmeszesedést. (2)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

143,09 g/mol

Sűrűség

6,0 g/cm3

Olvadáspont

1235 °C (1508 K)

Forráspont

1800 °C (2073 K)

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

oldhatatlan

Stabilitás

normál körülmények közt stabil, de magas hőmérsékleten/nyomáson bomlik

Hidrolízis

tömény ammónia, sósav, kénsav, salétromsav oldják

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kd

-

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

nincs közvetlen információ, lásd ’Réz’, ’Réz(II)-oxid’ címszónál 

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

-

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-, rézre lásd a ’Réz’ címszó alatt

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Cyprinodon variegatus (96h) LC50=0,17 mg/l (2)

Danio rerio (96h): LC50=0,075 mg/l (3)

Daphnia magna (48h) EC50=0,5 mg/l (2)

Selenastrum capricornutum (4 nap): EC50=0,030-0,090 mg/l (3)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Méhekre enyhén veszélyes (3)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

(2)-es szerint nyúlon jelentkező tünetek:

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nincs

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: enyhe irritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs információ

(3)-as szerint emberen jelentkező tünetek:

Belélegezve: köhögés, torokgyulladás, ‘fémgőz-láz’, fémes íz a szájban

Bőr: bőrszárazság

Szem: vörösödés, fájdalom

Lenyelve: hasfájás, gyomorfájás, hányinger, hányás, fémes íz

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

veszélyességi listán nem szerepel 

Immunrendszert károsító

veszélyességi listán nem szerepel 

Szövetkárosító

veszélyességi listán nem szerepel 

Mutagén

veszélyességi listán nem szerepel

Karcinogén

IARC (International Agency for Research on Cancer) szerint ennek a terméknek ((2) által dokumentált termék)  nincs olyan összetevője, amely legalább 0,1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította. (2)

Reprotoxikus, teratogén

veszélyességi listán nem szerepel

Akut toxicitási adatok (LD50)

(2)-es szerinti toxicitási adatok

patkány orális LD50=470 mg/kg

patkány 4 órás belégzés LC50=50,000 mg/m3

patkány bőr LD50=2,000 mg/kg

A humán szervi rézmérgezés tünetei: hajszálér-károsodás, fejfájás, hideg verejték, gyenge pulzus, valamint vese- és májkároso-dás. A központi idegrendszer izgalmi állapotba kerülése, amelyet depresszió, sárgaság, görcsök, bénulás és kóma követ. (2)

(3)-as a ’mérsékelt’ toxicitási osztályba sorolja

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

A krónikus rézmérgezés jellegzetes tünetei: májzsugorodás,agykárosodás és elvelőtlenedés, veseelég-telenség és rézlerakódás a szaruhártyában, amire példa az embernél a Wilsonbetegség.

Vizsgálatok szerint a rézmérgezés hemolitikus anémiát okozott és gyorsítja az érelmeszesedést.  (2)

EGYÉB JELLEMZŐK

Megjelölés és besorolás az (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] szabvány szerint (2)

Toxicitás

Akut toxicitás (orális): 4. Osztály

Akut vízi toxicitás: 1. Osztály

Krónikus vízi toxicitás: 1. Osztály

Piktogram

Figyelmeztetés: Figyelem!

Veszélyességi intézkedések:

H302 Lenyelve ártalmas.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Elővigyázatossági intézkedések

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

A módosított 67/548/EGK Európai Utasítás (DSD - Division for Sustainable Development) szerinti besorolás (2)

Veszélyességi jelek

R - mondatok

R22 Lenyelve ártalmas.

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S-mondatok

S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 

Szerző által felhasznált források: 

kép: http://en.wikipedia.org/wiki/File:CopperIoxide.jpg

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Copper%28I%29_oxide

2. Sigma Aldrich adatbázis MSDS adatlapja alapján

3. PAN – (Pesticide Action Network), Pesticide Database