Environmental management of chemical substances

Vegyi anyagok környezetmenedzsmentje

Szerző:
Gruiz Katalin

A vegyi anyagok vegyi úton előállított vagy átalakított anyagok, melyeket kémiai sajátságai miatt gyártunk és használunk fel.  A vegyi anyag lehet elem vagy vegyület, szerves vagy szervetlen, természetes vagy természetidegen (xenobiotikum), természetből nyert és átalakított vagy szintetikusan előállított vegyi anyag. Leggyakoribb vegyi anyagok: fémek, üzemanyagok, gyógyszerek, finomvegyszerek, növényvédőszerek, oldószerek. A vegyi anyagok fokozódó mértékű gyártása és felhasználása egyre nagyobb vegyi anyag mennyiség környezetbe kerülését eredményezi, így mára ez az egyik legsúlyosabb globális környezeti problémává vált.

A vegyi anyag fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapvetően meghatározzák a környezetben való viselkedését, pl. terjedését és hatását. A vegyi anyagok környezet szempontjából legfontosabb tulajdonságai: illékonyság, oldhatóság, abszorbeálódóképesség (oktanol-víz megoszlási hányados, szilárd-folyadék megoszlási hányados), biodegradálhatóság, bioakkumulációra való hajlam, ökoszisztémára és emberre gyakorolt káros hatások: akut és krónikus toxicitás, mutagenitás, karcinogenitás, teratogenitás, reprotoxicitás.

A vegyi anyag veszélyessége fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaival összefüggő sajátság. A vegyi anyag környezeti kockázata veszélyességéből és a környezettel való kölcsönhatásából adódik, nagysága a vegyi anyag környezeti koncentrációjának és az ártalmatlan koncentrációnak a hányadosa. A környezetbe kikerült veszélyes vegyi anyag a szennyezőanyag.

A vegyi anyagok környezetmenedzsmentje magába foglalja a vegyi anyagok veszélyességének és környezetben való viselkedésének, sorsának, hatásainak ismeretét és az ezekből adódó kockázatok kezelését.

A vegyi anyagok környezeti kockázatának kezelésében a legfontosabb eszközök a jogi eszközök és a környezet-monitoring.

A vegyi anyagok jogi szabályozását Európai és magyar jogszabályok szerint végezzük. Egységes európai jogi eszköz a REACH törvény, mely a vegyi anyagok bejelentésének, engedélyezésének, értékelésének, osztályozásának szabályait kezeli. Külön rendeletek foglalkoznak a növényvédőszerekkel és biocid anyagokkal,  a gyógyszerekkel, az élelmiszeradalékokkal, a kozmetikumokkal, a polimerekkel, stb.

A környezetmonitoring folyamatosan információt szolgáltat a környezet állapotáról, a változásokról, trendekről. A monitoring alapján lehet követni a környezet állapotát, felmérni a kockázatokat.  Ha a vegyi anyagok kockázata elfogadhatatlanul nagy, akkor a kockázat csökkentésére van szükség.

A REACH adatbázis minden regisztrált anyagról részletes ismertetést ad az alábbi oldalon:
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx