NATURA 2000 élőhelyek

NATURA 2000 élőhelyek

Szerző:
Tolner Mária

A NATURA 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelvén - a Madárvédelmi- (79/409/EEC) és az Élőhelyvédelmi Irányelven (92/43/EEC) - alapuló, az Unióban kötelezően megőrzendő élőhelytípusok, állat- és növényfajok védelmére kijelölt területek hálózata. A Natura 2000 hálózatot a madarak védelmére kijelölt Különleges Madárvédelmi Területek (SPA), valamint az élőhelyek, növény- és állatfajok védelmére kijelölt Különleges Természetmegőrzési Területek alkotják.

A hálózat célja az eltűnéssel fenyegetett, kis kiterjedésű természetes élőhelyek és a veszélyeztetett, sérülékeny vagy bennszülött fajok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése.

A  Magyarországi NATURA 2000 területek kijelölését magalapozó 92/43/EGK irányelv (1992. május 21.)

a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről listája az alábbi linken érhető el:

Természetes élőhelyek, valamint a vadonélő növények és állatok védelme (Natura 2000)

Az alább felsorolt NATURA 2000 élőhelyek elterjedési térképei  a MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) weboldalán találhatók.

NATURA 2000 élőhelyek

Tengerparti és sótűrő növényzettel borított élőhelyek
 Pannon szikesek - Pannonic salt steppes and salt marshes
Tengerparti homokdűnék és szárazföldi dűnék
 Mészkerülő ezüstperjések - Pannonic inland dunes
Édesvizi élőhelyek
 Törpekákás iszapnövényzet - Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto- Nanojuncetea
 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja - Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation
 Láptavak - Natural dystrophic lakes and ponds
 Hínaras patakok - Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation
 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet - Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation
Mérsékeltövi fenyérek és cserjések
 Száraz fenyérek, csarabosok - European dry heaths
 Kontinentális cserjések - Subcontinental peri-Pannonic scrub
Szklerofil cserjések
 Borókásodó szárazgyepek - Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands
Természetes és féltermészetes gyepek
 Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet - Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
 Pannon sziklagyepek - Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)
 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)
 Fajgazdag szőrfűgyepek - Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)
 Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők - Sub-pannonic steppic grasslands
 Síksági pannon löszsztyeppek - Pannonic loess steppic grasslands
 Pannon homoki gyepek - Pannonic sand steppes
 Kékperjés láprétek - Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok - Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
 Ártéri mocsárrétek - Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii
 Sík- és dombvidéki kaszálórétek - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 Hegyi kaszálórétek - Mountain hay meadows
Dagadólápok, átmeneti lápok és rétlápok
 Dagadólápok - Active raised bogs
 Tőzegmohás lápok és ingólápok - Transition mires and quaking bogs
 Télisásosok - Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae
 Mésztufás források - Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)
 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek - Alkaline fens
Erdők
 Mészkerülő bükkösök - Luzulo-Fagetum beech forests
 Szubmontán és montán bükkösök - Asperulo-Fagetum beech forests
 Sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők - Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion
 Törmeléklejtő- és szurdokerdők - Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines
 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Keményfás ligeterdők - Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia, along the great rivers 
 Pannon gyertyános-tölgyesek - Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus
 Pannon molyhos tölgyesek - Pannonian woods with Quercus pubescens
 Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek - Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.
 Illír bükkösök - Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)
 Illír gyertyános-tölgyesek - Illyrian oak –hornbeam forests (Erythronio-Carpinion)
 Pannon cseres-tölgyesek - Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests
 Pannon homoki borókás-nyárasok - Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae)
Forrás

http://www.novenyzetiterkep.hu/node/89

http://www.grasshabit.hu/index_hun.php?i=page&id2=100018